U-verdi

U-verdi på vindu (Uw). En utregning av varmetapet gjennom et vindu. Varmetapskoeffisienten Uw refererer til hele vinduet. Verdien inkluderer også u-verdien for glasset (Ug) og rammen (Uf). Den totale verdien (Uw) påvirkes også av den lineære varmetapskoeffisienten (g=glasset) og størrelsen på vinduet.

Viktig: U-verdien blir bedre dess større vinduet er. Større vindu gir bedre u-verdi. Fordi glasset har høyere u-verdi enn rammen, vil et vindu med større glassflate gi bedre u-verdi.

U-verdi på rammen (Uf). Uf-verdien på rammen finner du ved oppmåling eller kalkulering. Området for kalkulering av Uw-verdien er tverrsnittet av profilen.

U-verdi på glasset (Ug). Ug-verdien på glasset vil i hovedsak være bestemt av typen gass som er benyttet mellom glass-lagene, avstanden mellom glassene og antall lag med glass.

[inquiry_form_modal]